คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2556 ถึง ปี2558
คณะกรรมการ ปี2558 ถึง ปี2559
 
  1  
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2 3 4 5 6
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ นายประภาศ บุญยินดี ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายจรินทร์ จักกะพาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายพัฒนา อุปนายกฝ่ายนิสิตเก่าสัมพันธ์
         
         
นายประชา เตรัตน์  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายชวน ศิรินันท์พร  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายวิทยา ผิวผ่อง  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง)
นายประชา เตรัตน์ นายชวน ศิรินันท์พร นายวิทยา ผิวผ่อง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
         
         
ดร.พรรณนิภา ภู่รุ่งเรือง  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายวิทยา คุณปลื้ม ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ดร.พรรณนิภา ภู่รุ่งเรือง นายชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ นายวิทยา คุณปลื้ม ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
         
         
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ นายอรรถพร สุวัธนเดชา นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
น.ส.มาดดี ตั้งพานิช นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ นายอรรถพร สุวัธนเดชา นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
กรรมการกลาง สาราณียกร ปฏิคม นายทะเบียน สวัสดิการ
         
         
นายฐากูร บุนปาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายสยาม ศิริมงคล  
นายฐากูร บุนปาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายสยาม ศิริมงคล  
ประชาสัมพันธ์ กีฬาและสันทนาการ เหรัญญิก เลขาธิการ