คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2558 ถึง ปี2559
คณะกรรมการ ปี2556 ถึง ปี2558
  1  
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2 3 4 5 6
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ นายอภินันท์ ชื่อธานุวงศ์ รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา นายจรินทร์ จักกะพาก รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายพัฒนา อุปนายกฝ่ายนิสิตเก่าสัมพันธ์
         
         
นายประภาส บุญยินดี  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายพงศธร สัจจชลพันธ์ กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายอรรถพร สุวัธนเดชา กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง)
นายประภาศ บุญยินดี ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล นายพงศธร สัจจชลพันธ์ นายอรรถพร สุวัธนเดชา
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
         
         
ร.ต.ท อาทิตย์ บุญญะโสภัต กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ  กรรมการกลาง (กรรมการเลือกตั้ง) นายวิทยา คุณปลื้ม ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ นายวิทยา คุณปลื้ม ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง กรรมการกลาง
         
         
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
น.ส.มาดดี ตั้งพานิช นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์
กรรมการกลาง สาราณียกร ปฏิคม นายทะเบียน สวัสดิการ
         
         
นายฐากูร บุนปาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายสยาม ศิริมงคล  
นายฐากูร บุนปาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี นายสยาม ศิริมงคล  
ประชาสัมพันธ์ กีฬาและสันทนาการ เหรัญญิก เลขาธิการ